Korttidsleasing

§ 1 – Anvendelsesområde
Stk. 1. Disse betingelser finder anvendelse ved leasing af biler. Leasinggivers erhvervelse af genstanden er alene af finansiel karakter med det formål at lease udstyret til leasingtager.

Stk. 2. Ved leasing forstås en transaktion, ved hvilken
a) en part (leasinggiveren) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtageren), der giver denne ret til at benytte den leasede gen-stand (leasinggenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (leasing-ydelsen);
b) leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale (købsaftalen) med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne;
c) leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig leasinggenstanden og;
d) leasingtageren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling.
e) de ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således nævnt og begrænset i leasingaftalen forudsat overholdelse af §16 f) Forsikring, vægtafgift, dæk, forbrugsvæsker og lign. Skal alle afholdes af
leasingtager, med mindre andet er anført i leasingaftalens særlige bestemmelser.

Stk. 3. Betingelserne finder anvendelse på alle leasingaftaler vedrørende biler, der hovedsageligt er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.
Stk. 4. Når leasingtager har undersøgt de leasede genstande og fundet disse i overensstemmelse med købsaftalen, bekræfter leasingtager skriftligt dette over for leasinggiver.
Stk. 5. Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da.
Stk. 6. Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning.

§ 2 – Ejendomsret
Stk. 1. De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede.
Stk. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de leasede genstande, må ikke fjernes.
Stk. 3. Leasinggiver kan forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til leasinggiveren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det leasede udstyr, ligesom leasinggiveren kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver leasinggiverens ejendomsret til udstyret.
Stk. 4. Ved registrering af de leasede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
Stk. 5. Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det leasede.
Stk. 6. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande.

§ 3 – Brugsret
Stk. 1. Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis.
Stk. 2. Køretøjet må ikke fremlejes eller varigt udlånes. Ethvert udlån sker på leasingtagers ansvar.
Stk. 3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
Stk. 4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

§ 4 – Leasingydelsen
Stk. 1. Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. l tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. Vægtafgift/ejerafgift samt forsikring og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af bruger eller refunderes af bruger, hvis de opkræves hos ejeren. Tilsvarende gælder ved eventuelt indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren.
Stk. 2. Ændres den i leasingaftalen anførte anskaffelsessum efter krav fra leverandøren end forudsat ved beregning af leasingydelsen, reguleres denne tilsvarende, dog maximalt 10 %.
Stk. 3. Har parterne aftalt, at leasingydelsen helt eller delvist skal variere med størrelsen af en referencerente eller referencekurs, skal referencerenten, referen-cekursen samt forudsætningerne for ændring af leasingydelsen angives i lea-singaftalen.
Stk. 4. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.
Stk. 5. Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til § 15.
Stk. 6. leasinggiver har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. § 15, skal afskrives.

§ 5 – Levering
Stk. 1. Ved levering af de leasede genstande skal leasingtager straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren.
Stk. 2. Når leasingtager har undersøgt de leasede genstande og fundet disse i overensstemmelse med købsaftalen, bekræfter leasingtager skriftligt dette over for leasinggiver.
Stk. 3. Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da.
Stk. 4. Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning.

§ 6 – Opsigelse
Stk. 1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 12 måneder opsiges af leasingtager til enhver tid med 1 måneds forudgående skriftlig varsel til den 1. i en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden samt et udtrædelsesgebyr til leasinggiver, svarende til 1 måneds leasingydelse incl. moms. Udtrædelsesgebyret forfalder til betaling ved afgivelse af opsigelse. Erlagt ekstraordinær leasingydelse refunderes ikke.

Stk. 2. Hver af parterne kan opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen. Opsiges leasingaftalen i henhold til denne bestemmelse, skal leasingtageren erstatte leasinggiverens tab ved indgåelse af leasingaftalen.

Stk. 3. l tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en
arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtigelser i henhold til
leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende
kan kreditgodkendes og i øvrigt vil være blevet accepteret som leasingtager til
den pågældende bil. l modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra
leasingtagers side, og opgøres efter § 15.

§ 7 – Leasinggivers ansvar og ansvarsfraskrivelse
Stk. 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.
Stk. 2. Leasingtager kan overfor leasinggiver gøre samme indsigelser gældende som overfor leverandøren efter reglerne i de følgende bestemmelser.
Stk. 3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels-eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav overfor leasinggiver. Da leasinggiver er den formelle ejer af leasingbilen, videregiver leasinggiver herved til leasingta-ger sine rettigheder som køber af leasingbilen, således at leasingtager kan gøre de nævnte mangels-og forsinkelseskrav gældende. Leasingtager skal i denne forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et eventuelt krav, i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.
Stk. 4. Leasinggiver hæfter subsidiært over for leasingtager for leverandørens forpligtelser, såfremt leasingtager sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser. Leasinggiver hæfter overfor leasingtager ved faktiske mangler og forsinkelse, som minimum svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, hvis leasingtager havde købt bilen hos leverandøren.
Stk. 5. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab.
Stk. 6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgiv-ning
Stk. 7. Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb -uanset bestemmelsen i pkt. 2 -leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen.
Stk. 8. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. l dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.
Stk. 9. Hvis leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette, og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.
Stk. 10. l tilfælde af omlevering, er leasingtager forpligtet til at orientere leasinggiver og er pligtig til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identifice-rer den omleverede bil.
Stk. 11. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.
Stk. 12. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

§ 8 – Leasingtagers ansvar
Stk. 1. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.
Stk. 2. Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagers ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod leasinggiver som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.

§ 9 – Vedligeholdelse
Stk. 1. Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
Stk. 2. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gælden-de forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendte reparatør.
Stk. 3. Ved vedligeholdelse og reparation af de leasede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

§ 10 – Risiko
Stk. 1. Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver. Hvis genstanden ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Hvis genstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 15.

§ 11 – Forsikring
Stk. 1. Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars-og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra forsikringsselskabet, og i forhold til den resterende aftalte leasingperiode, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen forholdsmæssigt. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan anmode forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklaration -leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder cpr.nr. med det til enhver tid værende forsikringsselskab, til brug for administrative formål. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre forsikringsdeklarationen til et nyt forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til det andet forsikringsselskab. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre forsikringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale. Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold.

§ 12 – Oplysningspligt
Stk. 1. Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.
Stk. 2. Leasingaftalen kræver en positiv kreditgodkendelse og må ikke være registreret i RKI
Stk. 3. Leasingaftalen kræver, at man er over 21 år og har haft kørekort i mindst 1 år.

§ 13 – Sikkerhedsstillelse
Stk. 1. Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtigelser, tjener denne sikkerhed tillige leasinggiver til sikkerhed for enhver anden forpligtigelse leasingtager har eller måtte få overfor leasinggiver ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.

§ 14 – Misligholdelse
Stk. 1. Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at leasingtager:

a) undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid;
b) går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
c) standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse stiller fornøden sikkerhed for leasingaftalens opfyldelse;
d) misligholder anden leasing-eller låneaftale med leasinggiver;
e) forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse;
f) nægter leasinggiver adgang til at besigtige de leasede genstande;
g) i strid med § 3, pkt. 2, overlader brugen helt eller delvist til en anden;
i) anvender de leasede genstande i strid med de love forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
j) undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11; I de under pkt. e – j nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 15 – Opgørelse

Stk. 1. Hæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale:

a) Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.
b) Alle de leasingydelser, der ville være forfaldet efter aftalens ophævelse eller ophør og frem til det tidspunkt, hvor leasinggiver genplacerer, genudlejer eller modtager forsikringssummen for den leasede bil.
c) Fremtidige ikke forfaldne leasingydelser, kræves ikke betalt ved forsikringserstatning. Eventuelt erlagt engangsydelse tilbagebetales ikke.
d) Erstatning for manglende overholdelse af de i § 16 nævnte vilkår.
e) Alle leasinggivers omkostninger forbundet med et evt. forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte.
f) Erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden.
g) Morarente med 2% pr. påbegyndt måned af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a -f bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor.

§ 16 – Tilbagelevering
Stk. 1. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager for egen regning tilbagelevere de leasede genstande til et af leasinggiver angivet sted inden for landets grænser. Leasingtager kan ikke udøve tilbageholdelsesret i de leasede genstande. Køretøjet afleveres i rengjort og vasket stand og tømmes for private effekter. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af leasingaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlig. Eventuelle reklamationer skal anmeldes til en autoriseret forhandler inden aftalens udløb. Det påhviler leasingtager i leasingperioden, rettidigt at gennemføre godkendte reklamationer samt eventuelle indkaldelser til ændring/udskiftning af dele. Det er leasingtagers ansvar at overholde serviceintervaller. Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til pågældende køretøjs servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb. Nærmere vilkår for service fremgår af køretøjets serviceaftale. Leasingtager vil blive holdt ansvarlig for eventuelle tekniske og værdimæssige konsekvenser som følge af manglende overholdelse af serviceintervaller og reklamationsindkaldelser. Overskridelse af det aftalte kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov. Forhold der ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage, vil blive opgjort overfor leasingtager; Køretøjets stand gennemgås af leasinggiver eller dennes repræsentant efter aflevering. Der udfærdiges en afleveringsrapport om køretøjets stand omfattende slidtage der ligger udover normal brug, herunder; stenslag/revner i glas, eksteriør kontrolleres for buler, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/ huller/buler i plastdele, skader, efter montering af ekstraudstyr som f.eks. tagbøjler, telefonantenner, reklamelabels, film samt overholdelse af lovkrav for lys, ruder og dæk. Interiør kontrolleres for brandmærker, huller i instrumentbræt derudover hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. Endvidere kontrolleres køretøjets tekniske stand. Leasingtager er forpligtet til at anmelde eventuelle trafik-og påkørselsskader samt skader på interiør til sit forsikringsselskab, inden returnering. Alternativt påhviler det leasingtager at betale for reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader. Leasinggiver udarbejder herefter på baggrund af afleveringsrapporten en slutafregning overfor leasingtager med opgørelse af eventuelle overkørte kilometer, samt for skader og mangler der ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage. Leasingtager er forpligtet til at anmelde eventuelle trafik-og påkørselsskader samt skader på bilens interiør til sit forsikringsselskab, inden returnering. Alternativt påhviler det leasingtager at betale for reparation/udskiftning af ikkeforsikringsgodkendte skader.

§ 17 – Transport
Stk. 1. Leasinggiver er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge leasingaftalen og sin ret til de leasede genstande. En sådan overdragelse fritager ikke leasinggiver for dennes forpligtelser ifølge leasingaftalen og ændrer ikke dennes karakter af leasing.

§ 18 – Værneting
Stk. 1. Søgsmål om krav, der støttes på leasingaftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor leasinggiver har sit hoved-forretningssted. Leasingtager er forpligtet til at lade sig med indstævne/medindklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor leasinggiver måtte blive indstævnet/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af de leasede genstande. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

§ 19 – Lovgivning
P. Christensen A/S’ ydelser og services sker i overensstemmelse med dansk lov og uoverensstemmelser der ikke kan løses imellem P. Christensen A/S og kunden afgøres af dansk ret.

§ 20 – Privatlivspolitik
P. Christensen A/S indsamler oplysninger om kunderne i forbindelse med køb af leasingydelse og tilmelding til P. Christensen A/S nyhedsbrev. For uddybning af P. Christensen A/S privatlivspolitik henvises til https://pchristensenmobility.dk/persondatapolitik/

§ 21 – Fortrydelse og returret
Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af leasingforhold.

§ 22 – Klager
Klager over P. Christensen A/S skal rettes skriftligt direkte til P. Christensen A/S, Krumtappen 20, 5260 Odense S. Herudover henvises til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Website: www.forbrug.dk.

§ 23 – Kontaktoplysninger
Adresse: P. Christensen A/S, Krumtappen 20, 5260 Odense S

CVR: 28714696
Telefon: 70 202 262. Åbningstider hverdage fra 09:00 – 16:00 (fredag 09:00 – 15.30)


§ 24 – Depositum og leasingydelsen

1. Depositum udgør 3 x den månedlige leasingydelse og trækkes på oplyste kreditkort ved bestilling af bil. Depositum betales tilbage til leasingtager efter endt leasingperiode via bankoverførelse, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer (jf. §16) samt alle ordinære ydelser med tillæg af evt. omkostninger er indbetalt til leasinggiver. Skulle leasingtager fortryde aftalen inden underskrift af leasingkontrakt tilbagebetales depositum, idet aftalen først er bindende for parterne ved digital underskrift af kontrakt.

2. Leasingkontrakten igangsættes på den aftalte udleveringsdato. Leasingydelsen opkræves månedligt forud på leasingtagers kreditkort. Leasingydelsen opkræves på månedsdagen for aftalens igangsættelse. Der kan alene anvendes kreditkort til betaling jf. sitet. Leasingtager er pligtig til at sikre at der er dækning for den månedlige leasingydelse samt at kortet er aktivt. Ved udskiftning af kort skal leasinggiver uopfordret underrettes om kortoplysninger til anvendelse ved kommende månedlige betalinger.

3. Som vederlag for brugen af bilen betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen.

4. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

5. Bortkomst eller beskadigelse af leasingbilen ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af leasingbilen opgøres parternes mellemværende i henhold til § 15.

§ 24 – Pris og betaling 
Alle angivne priser er i danske kroner og inklusiv 25% moms. Betaling for bestilte varer kan ske online med Dankort / Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, eller Maestro. Alle betalingsoplysninger sendes krypteret mellem kunde og pchristensen.dk

Leasingtager gøres specielt opmærksom på, at leasingtager kun ifølge skriftlig aftale med leasinggiver kan ændre eller supplere bestående vilkår i denne aftale, herunder opsigelsesvarsel, løbetid og betalingsvilkår. Enhver henvendelse skal ske skriftligt til leasinggiver; P. Christensen Mobility A/S. Denne leasingaftale træder først i kraft ved leasinggivers underskrift. Leasingtager erklærer ved sin underskrift at have gennemlæst nærværende leasingaftale og at have modtaget en kopi af denne.